ANBI

Inhoud deze pagina:

- Beleidsplan

- Jaarverslagen

- Jaarrekeningen

• • • • • • • • • •

Beleidsplan Stichting Los Niños de Dios

 

Inleiding

De Inspecteur der Belastingen heeft Stichting Los Niños de Dios aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze status brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals publicatie van bepaalde informatie op de website, waaronder dit beleidsplan.

In dit beleidsplan geeft het bestuur in het kort een overzicht van de doelstellingen en activiteiten , de manier waarop zij fondsen werft en hoe het beheer van de middelen plaatsvindt.

 

Naam

De stichting heeft bij de oprichting in 2007 de naam gekregen “Los Niños de Dios”, wat vanuit het Spaans vertaald betekent : “De Kinderen van God”.  Dit omdat de stichting tot doel heeft kinderen en volwassenen in Latijns Amerika op een praktische manier te laten delen in de liefde die God voor hen, Zijn aardse kinderen, heeft. De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Ze staat in het handelsregister te Leeuwarden geregistreerd onder nummer 01120580

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

-Alex Weerheim              -voorzitter

-Leo de Kluiver                -secretaris

-Hans Weerheim             -penningmeester

Bovenstaand bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. De bestuurders genieten geen honorarium, maar aangetoonde onkosten mogen worden gedeclareerd. In de praktijk wordt hier tot nog toe geen gebruik van gemaakt. Verder maakt de stichting gebruik van vrijwilligers die geen vergoeding of honorarium ontvangen.

 

Doelstelling

Stichting Los Niños de Dios is opgericht om het werk van Alex en Joke Weerheim te ondersteunen. Zij werken als vrijwilligers in Santiago de hoofdstad van Chili met (straat) kinderen, drugsverslaafden, alcoholisten en mensen in nood. Het doel van de stichting is volgens de oprichtingsakte het op praktische wijze doorgeven van Gods liefde in Latijns Amerika door middel van medische, emotionele, geestelijke en lichamelijke hulp aan kinderen en volwassenen in nood en door ondersteuning van hun families. De doelstelling is met opzet breed genomen om de ruimte te hebben  het werk van de familie Weerheim uit te breiden in Chili en eventuele andere landen in Latijns Amerika. In de praktijk wordt dit doel nagestreefd door de plaatselijke projecten van de familie Weerheim in Chili financieel te ondersteunen. Hierbij worden de kosten per project door de familie achteraf per maand of kwartaal gedeclareerd.  Giften die voor een bepaald doel/project worden gegeven, worden hiervoor gereserveerd en volledig beschikbaar  gesteld aan het betreffende doel/project.  Van de ondersteunde projecten wordt er jaarlijks een financiële verantwoording gedaan en een projectverslag gemaakt welke worden opgenomen in het jaarverslag van de stichting. De stichting heeft zich  als doel gesteld om in 2015 weer diverse projecten van de familie Weerheim in Chili te ondersteunen.

 

Werkzaamheden

Door de stichting, voornamelijk door het bestuur  en vrijwilligers, worden gelden geworven om de doelstelling te kunnen realiseren. Dit onder andere door middel van het geven van presentaties van de projecten die gesteund worden, het doen uitgaan van persberichten, het beheren en onderhouden van de website, het verspreiden van nieuwsbrieven van de familie Weerheim en diverse acties die worden georganiseerd. Donaties van bedrijven, particulieren, scholen, kerken en andere instellingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Ook richt de stichting zich op het verkrijgen van financiën uit schenkingen, erfstellingen en legaten. Tevens worden er acties gehouden op scholen, markten etc. waarbij het doel is om de stichting meer naamsbekendheid te geven en hierbij ook  gelden binnen te halen.

 

Beheer van vermogen van de stichting

Het dagelijks bestuur beheert het vermogen van de stichting. Doordat alle gelden van de stichting beschikbaar zijn voor de projecten van de familie Weerheim en de familie zelf geen salaris uit de stichting ontvangt, voldoet de stichting aan een 100% norm. Gelden die voor een specifiek project binnenkomen worden hier eerst voor gebruikt. Tekorten en andere projecten worden gefinancierd vanuit de algemene middelen. Via skype gesprekken tussen het bestuur en de familie Weerheim worden de financiële kanten van de projecten en het voldoen aan de doelstelling van de stichting besproken. Binnen een half jaar na het aflopen van elk boekjaar zal de stichting door middel van een beknopt jaarverslag verslag doen van de activiteiten en verantwoording doen van de besteding van de gebruikte middelen. Een kopie hiervan kan opgevraagd worden bij de secretaris en zal ook gepubliceerd worden op de website. Bij een eventuele liquidatie van de stichting zal een eventueel batig saldo door het bestuur worden bestemd voor een algemeen nut beogend doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de stichting.

 

Contactgegevens

Stichting Los Niños de Dios

Vroonhoeve 4
4261 LE Wijk en Aalburg
Telefoon: 0416-778159

(Hans Weerheim-penningmeester)

 

Internet: www.straatkinderenchili.nl

Email: h.weerheim@hotmail.com

KvK nummer:01120580

RSIN nummer: 818143812

Rabobank  rekening nummer NL11 RABO 0135 9076 24

 

• • • • • • • • • •

Jaarverslagen

 Jaarverslag 2015

- Jaarverslag 2016

• • • • • • • • • •

Jaarrekeningen

- Jaarrrekening 2015

Jaarrekening 2016

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to seo, seo services and Insanity Workout