Beleidsplan Stichting Los Niños de Dios

Inleiding

In dit beleidsplan geeft het bestuur in het kort een overzicht van de doelstellingen en activiteiten , de manier waarop zij fondsen werft en hoe het beheer van de middelen plaatsvindt. 

Naam

De stichting heeft bij de oprichting in 2007 de naam gekregen “Los Niños de Dios”, wat vanuit het Spaans vertaald betekent : “De Kinderen van God”.  Dit omdat de stichting tot doel heeft kinderen laten delen in de liefde die God voor hen, Zijn aardse kinderen, heeft. De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. Ze staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 01120580.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

-Alex Weerheim -voorzitter

-Leo de Kluiver -secretaris

-Hans Weerheim -penningmeester

Bovenstaand bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de stichting. De bestuurders genieten geen honorarium, maar aangetoonde onkosten mogen worden gedeclareerd. In de praktijk wordt hier tot nog toe geen gebruik van gemaakt. Verder maakt de stichting gebruik van vrijwilligers die geen vergoeding of honorarium ontvangen. 

Doelstelling

Stichting Los Niños de Dios is opgericht om het werk van Alex en Joke Weerheim te ondersteunen. Zij werken als vrijwilligers in Santiago de hoofdstad van Chili met (straat) kinderen en hun families. Het doel van de stichting is volgens de oprichtingsakte het op praktische wijze doorgeven van Gods liefde in Latijns Amerika door middel van medische, emotionele, geestelijke en lichamelijke hulp aan kinderen  en door ondersteuning van hun families. De doelstelling is met opzet breed genomen om de ruimte te hebben  het werk van de familie Weerheim uit te breiden in Chili en eventuele andere landen in Latijns Amerika. In de praktijk wordt dit doel nagestreefd door de plaatselijke projecten van de familie Weerheim in Chili financieel te ondersteunen. Hierbij worden de kosten per project door de familie achteraf per kwartaal gedeclareerd.  Giften die voor een bepaald doel/project worden gegeven, worden hiervoor gereserveerd en volledig beschikbaar  gesteld aan het betreffende doel/project.  Van de ondersteunde projecten wordt er jaarlijks een financiële verantwoording gedaan en een projectverslag gemaakt welke worden opgenomen in het jaarverslag van de stichting. De stichting heeft zich  als doel gesteld om in het komende jaar weer diverse projecten van de familie Weerheim in Chili te ondersteunen. 

Werkzaamheden

Door de stichting, voornamelijk door het bestuur  en vrijwilligers, worden gelden geworven om de doelstelling te kunnen realiseren. Dit onder andere door middel van het geven van presentaties van de projecten die gesteund worden, het doen uitgaan van persberichten, het beheren en onderhouden van de website, het verspreiden van nieuwsbrieven over de betreffende projecten en diverse acties die worden georganiseerd. Donaties van bedrijven, particulieren, scholen en andere instellingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Ook richt de stichting zich op het verkrijgen van financiën uit schenkingen, erfstellingen en legaten. Tevens worden er acties gehouden op scholen, markten etc. waarbij het doel is om de stichting meer naamsbekendheid te geven en hierbij ook  gelden binnen te halen. 

Beheer van vermogen van de stichting

Het dagelijks bestuur beheert het vermogen van de stichting. Doordat alle gelden van de stichting beschikbaar zijn voor de projecten van de familie Weerheim en de familie zelf geen salaris uit de stichting ontvangt, voldoet de stichting aan een 100% norm. Gelden die voor een specifiek project binnenkomen worden hier eerst voor gebruikt. Tekorten en andere projecten worden gefinancierd vanuit de algemene middelen. Via skype gesprekken worden de financiële kanten van de projecten en het voldoen aan de doelstelling van de stichting besproken. Binnen een half jaar na het aflopen van elk boekjaar zal de stichting door middel van een beknopt jaarverslag verslag doen van de activiteiten en verantwoording doen van de besteding van de gebruikte middelen. Een kopie hiervan kan opgevraagd worden bij de secretaris en zal ook gepubliceerd worden op de website. Bij een eventuele liquidatie van de stichting zal een eventueel batig saldo door het bestuur worden bestemd voor een algemeen nut beogend doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de stichting.

———————————————————————————————————————————-

Jaarverslag 2017

Stichting Los niños de Dios

Index:

  1. Inleiding
  2. Projecten
  1. Hulp families
  2. Activiteiten centrum Nueva Esperanza
  3. 24-uurs opvang
  4. Bouw/onderhoud centrum Nueva Esperanza
  5. Groentetuin
  1. Tot slot 

1. INLEIDING

Beste lezer,

Hierbij het jaarverslag van stichting Los niños de Dios. Via dit verslag stellen we u op de hoogte van de activiteiten die zijn uitgevoerd door Alex en Joke Weerheim. Het echtpaar Weerheim werkt sinds 2009 in Santiago de hoofdstad van Chili. Ook in 2016 is het werk van Alex en Joke ondersteund door de stichting. Vanuit het wijkcentrum worden verschillende projecten uitgevoerd die gericht zijn  op preventie. Veel van de kinderen die het programma bezoeken groeien op in gezinnen waarin drugs, alcohol en huiselijk geweld dagelijkse kost is. De diverse programma’s richten zich op preventie en hebben als doel de kinderen weerbaar te maken. Ook is het dagcentrum een veilige plek waar ze even ongestoord kind kunnen zijn. Door deel te nemen aan de verschillende activiteiten word hen de mogelijkheid geboden zich persoonlijk te ontwikkelen. 

Evenals in de achterliggende jaren hebben we ook nu gekeken of de aangeboden activiteiten en programma’s nog voldoen aan het uitvoeren van de stichtingsvisie. We zijn tot de conclusie gekomen dat ook in 2017 daaraan is voldaan.

Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen: we staan u graag te woord.

Leo de Kluiver (secretaris)

Hans Weerheim (penningmeester)

Alex Weerheim (voorzitter)

Santiago, juni 2018

Contactgegevens:

Stichting Los Niños de Dios

Ouverturelaan 6

2926 PT  Krimpen aan den IJssel

Email: a.weerheim@outlook.com

Website: www.straatkinderenchili.nl

2. PROJECTEN

2.a. HULP FAMILIES

Het minimum loon in Chili is erg laag en lang niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Verschillende families ontvingen een levensmiddelen pakket als kleine aanvulling op het dagelijks levensonderhoud. Over het algemeen zijn het oma’s die voor hun kleinkinderen zorgen of alleenstaande moeders die zich inspannen om vooruit te komen.  De kinderen van de des betreffende families doen mee aan de activiteiten in het centrum. 

2. b.  ACTIVITEITEN CENTRUM NUEVA ESPERANZA

Het dagcentrum heeft gedurende het jaar 2017 het hele jaar gefunctioneerd. Op doordeweekse dagen waren de kinderen uit de buurt welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers konden de kinderen deelnemen aan sport en spel activiteiten, handvaardig heden en een aantal workshops. 

De dag van het kind was een groot feest. Met o.a. een tentoonstelling met de nadruk op recycling. De door de kinderen gemaakte werkjes werden tentoongesteld en konden daarna mee naar huis worden genomen. Er was veel belangstelling vanuit de buurt. De dag werd samen met ouders, verzorgers en kinderen afgesloten onder het genot van een gezamenlijke maaltijd.

Helaas waren er ook een aantal vervelende incidenten: er waren confrontaties met een aantal drugsverslaafden en dealers, via dialoog en aangifte bij politie zijn deze conflicten geweldloos beëindigd. Daarnaast werd aan het einde van de zomer een groot gedeelte van de oogst uit de tuin gestolen. Samen met een aantal buren is nu buurttoezicht ingesteld. Verschillende buren houden toezicht op het centrum en bij calamiteiten word de politie direct ingeschakeld.

Er werd een belangrijk contact gelegd met een afkickcentrum voor mannen. Diverse bewoners uit de buurt zijn doorverwezen en volgen een jaar lang een programma om af te kicken van verschillende  verslavingen. 

Het jaar werd afgesloten met een grootscheepse kerstviering waarbij Alex en Joke werden ondersteund door vele vrijwilligers. Naast een levende kerststal en live muziek werd het feest afgesloten met een buffet waar veel buurtbewoners aan deelnamen. 

2.c. 24 UUR OPVANG

Sinds 2014 vangt de familie Weerheim 2 kinderen op binnen hun eigen gezin. Na een lange voorbereiding periode kregen Alex en Joke in maart de voogdij over de kinderen toegewezen. Vanuit de stichting ontvangen zij maandelijks een kleine bijdrage voor het onderhoud van de kinderen. Zij krijgen geen ondersteuning hiervoor vanuit Chili. 

2.d. BOUW/ONDERHOUD CENTRUM NUEVA ESPERANZA

Voor verschillende projecten die er in het centrum georganiseerd worden is er besloten om een podium te bouwen met afneembare poten zodat het makkelijker op te bergen is. Naast regulier onderhoud en reparatie kon er door een gift van Kringloopwinkel De Wisselbeker uit Nootdorp ook een zonnepanelensysteem worden geplaatst waardoor er permanente stroom aanwezig is voor koelkast en vriezer.

 2.e. GROENTETUIN

De  bijdrage van kringloop winkel de Wisselbeker uit Nootdorp zorgde er ook voor dat er uitvoering kon worden gegeven aan een lang gekoesterde wens: een gemeenschappelijke tuin. Naast het gebouw is samen met de kinderen een prachtige tuin aangelegd waar gedurende de lente en zomermaanden groenten worden verbouwd. De kinderen namen van de opbrengst mee naar huis en gedurende de zomer vakantie werden er maaltijden mee klaargemaakt. 

3. TOT SLOT

De website www.straatkinderenchili.nl is geheel vernieuwd. Er is een modern jasje aangegeven. In november is het project in Chili bezocht door een Nederlands echtpaar en een filmmaker/fotograaf. Er is een prachtig promotie filmpje gemaakt wat o.a. op de website kan worden bekeken. 

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het ondersteunen van de stichting hartelijk bedanken. Er kwamen bijdragen binnen via kerken, kringloopwinkels en privé personen. Ook de vrijwilligers die hun tijd belangeloos hebben ingezet willen we hartelijk bedanken.

Contactgegevens

Stichting Los Niños de Dios

IJsseldijk 341
2922 BK  Krimpen aan den IJssel
Telefoon: 06-22237845

(Hans Weerheim-penningmeester)

Internet: www.straatkinderenchili.nl

Email: h.weerheim@hotmail.com

KvK nummer: 01120580

RSIN nummer: 818143812

IBAN NL11RABO 0135 9076 24, Los niños de Dios (voor ondersteuning van het werk)

Stichting Jeugd met een Opdracht: IBAN NL38RABO  0326 5210 62 onder vermelding van: 2847 straatkinderen Chili